maanantai 27. lokakuuta 2014

Vladimir Putin ”Valdain” kansainvälisessä keskustelukerhossa 24. lokakuuta 2014 Sotšissa

Riippumaton suomalainen mies tutustui Venäjän presidentin puheeseen

Suuren Venäjän naapurimaan, pienen itsenäisen Suomen syntyperäisenä kansalaisena on hyvin kiinnostavaa tarkastella Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuvausta kansainvälisestä tilanteesta.  Mielenkiintoa lisää myös Suomessa toteutettu pitkäaikainen, kokonaisvaltainen ja massiivinen Venäjää käsittelevä erityislaatuinen uutisointi ja tarinointi. joka on ollut valtaosin erittäin negatiivista. Työttömänä, jo yleisten määriteltyjenkin kriteerien mukaan syrjäytyneenä suomalaisena ikääntyvänä miehenä on tällaisessa maailmantilanteessa erityisen aiheellista arvioida Vladimir Putinin sanomisia hänen autenttisen puheen perusteella, josta presidentin lehdistöpalvelu on tarjonnut sekä alkuperäisen venäläisen tekstin [1] että englantilaisen käännöksen[:2] niiden avulla Putinin puhe on tullut niin venäläisten kuin koko maailman saataville. Täten emme jää vain oman valtiollisen mediapelin uhriksi, kun arviomme oman mediamme, poliittisen järjestelmämme ja verkostojemme sekä Venäjän valtion intressejä.

Työttömänä syrjäytyneenä syntyperäisenä Suomen kansalaisena koen itseni jopa monella tapaa etuoikeutetuksi, kun luen ja arvioin Vladimir Putinin näkymiä: tutustuminen alkaa puolueettomista lähtökohdista ilman suurempaa negatiivista tai positiivista mieltymystä Venäjän presidenttiä kohtaan. Mitkään eturyhmien intressit eivät määrittele lukijana minun asennettani myönteiseksi, kielteiseksi, luottavaiseksi tai epäileväiseksi. Mikään työpaikka, palkanmaksu tai poliittiset pyrkimykset eivät edellytä tulkintaa suuntaan tai toiseen. Omalta osaltani voin tehdä tiettäväksi blogini lukijoille lähtökohtani arviolle: Venäjältä en ole koskaan saanut mitään toimeentuloa, ehkä joskus vain muutamia kauniita sanoja. Senkin olen oppinut: pelkät sanat eivät ratkaise, vaan kysytään myös tekoja. Mitään tekoja en ole saanut enkä odota saavani Venäjältä minun hyväkseni – itsenäisen Suomen syntyperäisen kansalaisen hyväksi.  Suomessa saan lainmukaisesti minimaalisen peruspäivärahani, mutta mitään muuta asemaa tai hyvinvointia en nähtävästi ole saamassa isänmaassani, kunnes jään parin vuosikymmenen jälkeen yhtä vähäiselle eläkkeelle ja kuolen pois. Näin ollen minulla ei ole mitään intressiä puhua ”Venäjän puolesta”, mutta mitään kiitollisuudenvelkaa minulla ei ole myöskään ylistää mahdollisesti Suomessa poliittisesti toimitetun propagandan puolesta. Tosiasiallisesti köyhällä ei ole enää isänmaata, jonka propagandan ja agendan puolesta olisi mitään syytä taistella! Minulle itselleni ei ole eksistentiaalisesti ja eskatologisesti mitään merkitystä sillä, kuka on Suomen tai Venäjän presidentti, sillä kukaan heistä ei ole koskaan minun Vapahtajani: en tee ”Messiaaksi” ketään poliittista ihmistä, puoluetta, valtiota tai järjestelmää, vaan tunnustan kaikki ihmiset kaikkialla ja aina perisynnin mukaan toimiviksi ahneiksi, kieroiksi, viekkaiksi, vääristelijöiksi ja syntisiksi, joiden paha tahto likaa hyvätkin pyrkimykset ja kaunopuheisuuden. Tällainen teologinen ihmiskuva tekee minusta erityisen inhorealistisen kristityn, joka ei ryhdy palvomaan ei oman maan sen enempää kuin toisenkaan maan poliittista koneistoa, vaikka samanaikaisesti tunnustaa rauhanomaisen kunnioittavan asenteen arvon ihmisten keskinäisten suhteiden hoidossa.

En saa mitään hyötyä tai kiitosta enkä mitään tappiota siitä, olisiko asenteeni ja kirjoitukseni Vladimir Putinin näkemyksiin ja analyysiin iloitseva tai paheksuva.


Puhe vapaan ja avoimen ilmapiirin puolesta


Tänä vuonna Valdain kansainväliseen keskustelukerhoon osallistui 108 asiantuntijaa 25 eri maasta. Kansainvälisen keskustelukerho kokoontui jo 11. kerran. Tänä vuonna keskusteluklubin järjestelyihin osallistui myös venäläiset kansalaisjärjestöt, asiantuntijaryhmät ja johtavat yliopistot. Vladimir Putin ilmaisi toiveensa, että tämä järjestäjien laajentuminen vahvistaisi klubin vaikutusta johtavana keskustelufoorumina ja ilmentäisi ”vapaata ja avointa ilmapiiriä ja mahdollisuuksia ilmaista kaikenlaisia hyvin erilaisia ja rohkeita mielipiteitä, mikä Valdain henki säilyisi” klubin jälkeenkin.

Vladimir Putinin sanat klubin vapaudesta ja avoimuudesta tuovat väistämättä tunteen amerikkalaisen sananvapaus – ja avoin kansalaisyhteiskunta –puheista. Ilmeisesti Putinin sanat olivat tarkoituksellisesti valittu vuoropuhelun ja rinnakkain asettelun valmistamiseksi Lännen tiettyjen tahojen kanssa: 
I hope the ‘Valdai spirit’ will remain - this free and open atmosphere and chance to express all manner of very different and frank opinions[2]; При этом рассчитываю, что так называемый дух Валдая удастся сохранить, а это свобода, открытость, возможность высказывать самые разные и при этом всегда откровенные мнения.[1]

Miten Vladimir Putin siirtyy vapauden ja avoimuuden ilmapiirin tekijäksi edellisen retorisen pelinavauksen jälkeen? Hän itse ilmoittaa pitävän tuon lupauksen: En petä teitä, vaan puhun suoraan ja avoimesti. Jotkut asiat voivat tuntua liian jyrkiltä. Mutta jos emme puhu suoraan ja rehellisesti siitä mitä me todella ajattelemme, sitten ei ole tuskin mitään järkeä kokoontua tällä tavalla. Olisi parempi vain pitää diplomaattisia illanviettoja, joissa kukaan ei sano mitään todella järkevää”. ”Meidän on oltava suoria ja rohkeita, - - - jotta yrittäisimme ymmärtää, mitä todella tapahtuu maailmassa, miksi se on tulossa vähemmän turvalliseksi ja vaikeammin ennustettavaksi, miksi kaikkialla kasvaa riskit”
but so as to attempt to get to the bottom of what is actually happening in the world, try to understand why the world is becoming less safe and more unpredictable, and why the risks are increasing everywhere around us.[2];  а чтобы попытаться разобраться, что же на самом деле происходит в мире, почему он становится всё менее безопасным и менее предсказуемым, почему повсеместно возрастают риски.[1]

Minun näkemyksessäni, että maailma muuttuu hyvin nopeasti, ei ole mitään uutta. Minä tiedän että olette keskustelleet tänään asiasta. Tuskin on vaikea havaita dramaattisia muutoksia globaalissa politiikassa, taloudessa, julkisessa elämässä, teollisuudessa, informaatio- ja sosiaaliteknologioissa”. ”Maailma on täynnä ristiriitoja tänään”. ”Valitettavasti ei ole mitään takeita eikä ole mitään varmuutta siitä, että nykyinen globaali ja alueellinen turvallisuusjärjestelmä kykenisi suojelemaan meitä mullistuksilta. Tämä järjestelmä on vakavasti heikentynyt, pirstoutunut ja vääristynyt”.

Amerikan Yhdysvaltojen yksinapainen hegemonia

Vladimir Putin ilmaisee ”vakuuttuneisuutensa”, että Toisen maailmansodan myötä syntynyt järjestelmä ja mekanismi valvonnan ja tasapainon puolesta ”on mahdotonta murtaa ja repiä palasiksi rakentamatta mitään sen tilalle, sillä muuten me jäisimme ilman muita välineitä kuin raaka voima”: 
and simply tear it apart without building anything in its place. Otherwise we would be left with no instruments other than brute force[2]; нельзя было ломать, во всяком случае нельзя было ничего ломать, не создавая ничего взамен, иначе действительно не осталось бы других инструментов, кроме грубой силы.[1]

Venäjän presidentti Vladimir Putin kytkee edellä mainitun varoituksen järjestelmän repimiseen ja raa’an voiman käytöstä heti seuraavaan lauseeseen ja kappaleeseen:  

Kuitenkin Amerikan Yhdysvallat ovat ilmoittaneet olevansa ’kylmän sodan’ voittaja ja ylimielisesti luulee, ettei tuohon tasapainoon ole tarvetta. Sen sijaan Yhdysvallat on perustamassa uuden voimatasapainon; pitääkseen järjestystä ja vakautta he ottivat askeleita, joilla he heittivät vanhan järjestelmän terävään ja syvään epätasapainoon”: 
But the United States, having declared itself the winner of the Cold War, saw no need for this. Instead of establishing a new balance of power, essential for maintaining order and stability, they took steps that threw the system into sharp and deep imbalance [2]; Однако Соединённые Штаты, объявившие себя победителями в «холодной войне», самоуверенно, считаю, подумали, что в этом просто нет нужды. И вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса.[1]

Vladimir Putin huomauttaa, että ”Kylmä sota päättyi, mutta se ei päättynyt rauhan sopimuksen allekirjoittamiseen selkeillä ja transparenteilla sopimuksella”, vaan syntyi vaikutelma, että Kylmän sodan niin-sanotut voittajat ovat päättäneet tapahtumista ja muuttavat maailmaa omien tarpeidensa ja intressiensä mukaiseksi”: ”
This created the impression that the so-called ‘victors’ in the Cold War had decided to pressure events and reshape the world to suit their own needs and interests” [2]; Создалось впечатление, что так называемые победители в «холодной войне» решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы.[1]

Vladimir Putin viittaa kansainvälisen oikeuden toistuvaan perääntymiseen ”oikeudellisen nihilismin” paineessa. Puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus ovat uhratut poliittiselle tarkoituksenmukaisuudelle. Mielivaltaiset tulkinnat ja puolueelliset arvioinnit ovat korvanneet oikeudelliset normit. Samanaikaisesti globaalin median täydellisen hallinnan ansiosta on mahdollista kuvailla valkoinen mustaksi ja musta valkoiseksi: 
At the same time, total control of the global mass media has made it possible when desired to portray white as black and black as white.”[2] ” При этом тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое выдавать за чёрное, а чёрное за белое.”[1]

Tilanteessa, jossa sinulla on yhden valtion ja sen liittolaisten, tai pikemmin sen satelliittien, ylivalta, yritykset etsiä globaalia ratkaisua muuttuvat usein yritykseksi tyrkyttää omia universaaleja reseptejä”. 
In a situation where you had domination by one country and its allies, or its satellites rather, the search for global solutions often turned into an attempt to impose their own universal recipes. [2] В условиях доминирования одной страны и её союзников, или, по-другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты.[1]

Miksi USA ottaa pahuuden instrumentikseen?

Vladimir Putin kysyy, miksi ”he” (Amerikan Yhdysvallat) tukevat sellaisia ihmisiä kuin uusfasistit ja islamistit radikaalit, jotka luovat kaaosta demokratiaa vastaan. "He tekevät näin, koska he haluavat käyttää heitä instrumentteina saavuttaakseen päämääränsä, mutta sitten he polttavat sormensa”. Putin ilmoittaa, ettei koskaan lakkaa hämmästelemästä, miten kumppani toistaa samaa virhettä uudestaan ja uudestaan. Kerran Yhdysvallat sponsoroi islamistisia ääriliikkeitä taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Nämä ryhmät saivat taistelukokemusta Afganistanissa ja myöhemmin antoivat synnyn Talibaneille ja Al-Qaidalle. Länsi antoi tiedollista, poliittista ja taloudellista tukea kansainvälisille terroristeille hyökkäykseksi Venäjälle (emmekä ole unohtaneet tätä Venäjällä, Putin huomautti) ja Keski-Aasian alueen maihin. Vasta hirvittävien terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain maaperällä, Yhdysvallat alkoi itse herätä terrorismin yhteiseen uhkaan. ”Saanen muistuttaa, että me olimme ensimmäinen maa tukemassa Amerikan kansaa ystävinä ja partnereina 11. syyskuuta kauhean tragedian jälkeen”.

Vladimir Putin huomauttaa kriittisesti Irakia ja Libyaa vastaan tehtyihin sotilasoperaatioihin. ”Miksi Libya on ajettu tähän tilanteeseen? Nykyään tuo maa on vaarassa hajota ja siitä on tullut terroristien harjoituskenttä”. ”Vain Egyptin johdon päättäväisyys ja viisaus pelasti tämän avain arabimaan kaaoksesta ja ääriaineksilta”. ”Syyriassa, kuten ennenkin, Yhdysvallat ja sen liittolaiset aloittivat kapinallisten suoran rahoituksen ja aseistamisen sekä täyttää noiden rivejä eri maiden palkkasotureilla. Saanen kysyä, mistä nämä kapinalliset ovat saaneet rahansa, aseensa ja sotilaalliset asiantuntijat? Mistä tämä kaikki tulee? Miten pahamaineinen ISIL onnistui tulemaan niin vahvaksi ryhmäksi kuin todellinen asevoima?” Putin huomauttaa, että kymmenet tuhannet sotilaat, viranomaiset ja entiset Baath-puolueen aktivistit ajettiin ulos kaduille ja tänään he ovat liittyneet kapinallisten riveihin.

Yksinapaisen herruuden aikakausi on osoittanut vakuuttavasti, että vain yksi vallan keskus ei tee globaaleja prosesseja helpommin hallittaviksi, vaan päinvastoin tällainen epävakauden rakentaminen on osoittanut kyvyttömyytensä taistella todellisia uhkia vastaan, kuten alueellisia konflikteja, terrorismia, huumekauppaa, uskonnollista fanaattisuutta, sovinismia ja uusnatsismia vastaan. Samalla se on avannut leveän tien kansallisen ylpeyden liioittelulle, yleisen mielipiteen manipuloinnille ja sallinut vahvojen kiusata ja tukahduttaa heikot. Pohjimmiltaan yksinapainen maailma on yksinkertaisesti keino perustella diktatuuria yli kansojen ja valtioiden”.

Amerikan Yhdysvaltojen vauraus lepää suurelta osin sijoittajien, dollareiden ja arvopapereiden ulkomaisten haltijoiden luottamuksen varassa. Tämä luottamus on selvästi heikentynyt ja merkit globalisaation hedelmiä vastaan ovat näkyvät monissa maissa. Venäjä on omavarainen maa (Россия – самодостаточная страна.). Tulemme työskentelemään ulkomaisessa talousympäristössä, mutta ulkopuolelta asetettava paine ”vain lujittaa yhteiskuntaamme, pitää meidät valppaina sekä tukee meidän keskittymistä tärkeisiin kehitystavoitteisiin”: 
Pressure from outside, as has been the case on past occasions, will only consolidate our society, keep us alert and make us concentrate on our main development goals.[2] а внешнее давление, как это было не раз, только консолидирует наше общество, не даёт расслабиться, я бы сказал, – заставляет концентрироваться на основных направлениях развития.[1]

Venäjä – demokraattinen avoin yhteiskunta perinteisten ja patrioottisten arvojen perustalla

Vladimir Putin vastasi väitteeseen, että Venäjä muka oli kääntämässä selkänsä Euroopalle ja etsien uusia liikekumppaneita ennen kaikkea Aasiasta: ”Haluan sanoa, että tästä ei todellakaan ole kyse.  Aasian-Tyynenmeren alueen aktiivinen politiikka ei ole alkanut vasta eilen eikä ole vastausta pakotteisiin, mutta se on politiikkaa, jota olemme seuranneet jo useita vuosia. Kuten monet muutkin maat, myös Lännen valtiot, me näemme, että Aasialla on yhä suurempi rooli maailmassa, sen taloudessa ja politiikassa. Ei ole yksinkertaisesti tapaa, että voisimme jättää huomioimatta tätä kehitystä”: 
Наша активная политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась отнюдь не сегодня и не в связи с санкциями, а уже более чем несколько лет назад. Исходили, так же как и многие другие страны, в том числе западные страны, исходили из того, что Восток занимает всё более значимое место в мире и в экономике, и в политике, этого не учитывать просто нельзя. 

Venäjän presidentti viittaa demografisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin trendeihin, jotka kaikki viittaavat siihen, että riippuvuus yhdestä suurvallasta tulee objektiivisesti vähenemään.

Vladimir Putin pitää ilmeisenä, että ”humanitaariset tekijät, kuten koulutus, tiede, terveydenhuolto ja kulttuuri saavat suuremman aseman globaalissa kilpailussa. Tällä on myös suuri vaikutus kansainvälisiin suhteisiin”.

Vladimir Putinin mukaan Yhdysvaltojen yksipuolinen vetäytyminen ballististen ohjusten sopimuksesta vuonna 202 käynnisti vaarallisen prosessin, kun Yhdysvallat ryhtyi tämän jälkeen ja jatkaa edelleen aktiivisesti globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän luomista. Etnisten, uskonnollisten ja sosiaalisten konfliktien kärjistyminen on myös ilmeinen uhka, koska nämä kärjistymiset luovat anarkiaa, laittomuuden ja kaaoksen, joka tuo mukanaan terroristit, rikolliset, piratismin, ihmiskaupan ja huumekaupan.

Vladimir Putin kohdistaa syyttävän kritiikkinsä ”meidän kollegaamme”, joka ”yritti hallita näitä prosesseja, käyttää alueellisia konflikteja ja suunnitella värivallankumouksia, jotka sopivat heidän intresseihinsä, mutta pullosta pakeni henki. Näyttää siltä, että ohjatun kaaosteorian isät eivät itse tiedä mitä tehdä kaaoksen kanssa, kun siellä vallitsee epäjärjestys heidän omissa riveissään”
our colleagues tried to somehow manage these processes, use regional conflicts and design ‘colour revolutions’ to suit their interests, but the genie escaped the bottle. It looks like the controlled chaos theory fathers themselves do not know what to do with it; there is disarray in their ranks[2]; наши коллеги в своё время пытались как-то управлять этими процессами, использовать региональные конфликты, конструировать «цветные революции» в своих интересах, но джинн вырвался из бутылки. Что с ним делать, похоже, не понимают и сами авторы теории управляемого хаоса. В их рядах разброд и шатание.[1]

Vladimir Putin tunnustaa ETYJ:n “hyvin myönteisen roolin” yrityksessä ratkaista Kaakkois-Ukrainan kriisiä. Euraasian Unionin muodostumisen prosessia Putin luonnehtii hyväksi esimerkiksi avoimuudesta: valtiot jotka ottavat osaa tähän hankkeeseen, ilmoittavat kumppaneilleen etukäteen suunnitelmasta, täsmentävät järjestömme parametrit yhteistyöstä, jotka täysin vastaavat WTO:n sääntöjä. "Lisään että me olisimme täysin tyytyväisiä Euraasian ja Euroopan Unionin konkreettiseen vuoropuhelun. Mutta he ovat melkein täysin kieltäytyneet, mikä on täysin epäselvää, että miksi kieltäytyä: Mikä on niin pelottavaa?” 
I will add that we would also have welcomed the start of a concrete dialogue between the Eurasian and European Union. Incidentally, they have almost completely refused us this as well, and it is also unclear why – what is so scary about it?[2]

Vladimir Putin muistuttaa, että Venäjä on tehnyt valintansa: “Meidän painopisteemme ovat edelleen parantaa meidän demokraattista ja avointa kansantalouden instituutioita, nopeuttaa sisäistä kehitystä, ottaa huomioon maailman positiiviset trendit sekä vakiinnuttaa yhteiskunnan rakentaminen perinteisille arvoille ja patriotismille. Meillä on integraatioon suuntautunut, positiivinen ja rauhanomainen agenda; me työskentelemme aktiivisesti kollegoidemme kanssa Euraasian Unionissa, Shanghain yhteistyöjärjestössä, BRICS:ssä ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tämän agendan tavoitteena on kehittää suhteita hallitusten välillä, ei hajottaa. Emme aio kyhätä kokoon mitään blokkia tai sekaantua iskujen vaihtoon. Väitteet ja lausumat, että Venäjä yrittäisi luoda jonkinlaisen imperiumin sekä loukkaisi sen naapureiden itsemääräämisoikeutta, ovat perusteettomia. Venäjä ei tarvitse minkäänlaista erityistä ekslusiivista paikkaa maailmassa – haluan korostaa tätä. Kunnioitamme muiden intressejä, me yksinkertaisesti haluamme ottaa huomioon omat intressimme ja kantaamme kunnioitettavan”.

Colleagues, Russia made its choice. Our priorities are further improving our democratic and open economy institutions, accelerated internal development, taking into account all the positive modern trends in the world, and consolidating society based on traditional values and patriotism. We have an integration-oriented, positive, peaceful agenda; we are working actively with our colleagues in the Eurasian Economic Union, the Shanghai Cooperation Organisation, BRICS and other partners. This agenda is aimed at developing ties between governments, not dissociating. We are not planning to cobble together any blocs or get involved in an exchange of blows. The allegations and statements that Russia is trying to establish some sort of empire, encroaching on the sovereignty of its neighbours, are groundless. Russia does not need any kind of special, exclusive place in the world – I want to emphasise this. While respecting the interests of others, we simply want for our own interests to be taken into account and for our position to be respected.[2]
Уважаемые коллеги! Россия свой выбор сделала, наши приоритеты – дальнейшее совершенствование институтов демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учётом всех позитивных современных тенденций в мире и консолидация общества на основе традиционных ценностей и патриотизма. У нас интеграционная, позитивная, мирная повестка дня, мы активно работаем с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, с другими партнёрами. Эта повестка направлена на развитие связей между государствами, а не на разъединение. Мы не собираемся сколачивать какие-либо блоки, втягиваться в обмен ударами. Не имеют под собой основания и утверждения, что Россия пытается восстановить какую-то свою империю, покушается на суверенитет своих соседей. Россия не требует себе какого-либо особого, исключительного места в мире, я хочу это подчеркнуть. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали.[1]

Ukrainan kriisi on seurausta kansainvälisten suhteiden epätasapainosta

Vladimir Putinin mukaan Ukrainan kriisi ei ole syy kansainvälisten suhteiden heikentymiseen, vaan Ukrainan kriisi on itsessään seurausta kansainvälisten suhteiden epätasapainosta.

Venäjän presidentti vastasi venäläisellä vitsillä Itävallan entisen liittokanslerin Wolfgand Schuesselin kysymykseen presidentin pessimistisistä näkemyksistä ja sen mukaisesta vaikeasta elämästä. ”Meillä on tämä vanha vitsi pessimististä ja optimistista: pessimisti juo konjakkia ja sanoo: ’Se tuoksuu luteilta’. Kun taas optimisti saa luteita, murskaa sen jälkeen luteet ja haistaa niitä: ’Lievä konjakin tuoksu’. En haluaisi, mutta sanokaamme, että minä olisin mieluummin pessimisti, joka juo konjakkia kuin optimisti, joka haistelee luteita”.

Есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист: пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: клопами пахнет. Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: коньячком попахивает. Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьёт коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов.[1]

Krimin väestöllä oikeus itsemääräämisoikeuteen

Brittitoimittajan kysymykseen Vladimir Putin viittasi YK:n peruskirjan artiklaan kansojen itsemääräämisoikeudesta.”En ymmärrä, miksi Krimillä asuvilla ihmisillä ei olisi tätä oikeutta, aivan kuin ihmisillä jotka elävät vaikkapa Kosovossa. Tämä on myös mainittu täällä. Miksi yhdessä tapauksessa valkoinen on valkoinen, mutta toisessa samaa kutsutaan mustaksi? Me emme koskaan hyväksy sellaista hölynpölyä. Tämä on ensimmäinen asia." 
Я не понимаю, почему люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право, так же как люди, проживающие, скажем, в Косово. Здесь тоже сейчас это прозвучало. Почему в одном случае белое считается белым, а во втором то же самое белое объявляется чёрным? Чушь, и мы с этим никогда не согласимся. Это первое.

"Toinen hyvin tärkeä asia, jota kukaan ei maininnut, on kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtui Krimillä. Ensin Kiev kohtasi valtion vastaisen vallankaappauksen. Mielestäni on selvä juttu että tämä oli aseellinen vallankaappaus. Ihmiset eri puolilla maata pelkäsivät, mihin tämä johtuu, kun valtaan tulee sellaiset ihmiset, joilla on äärimmäisiä mielipiteitä, nationalisteja, oikeistolaisia, kuten uusnatsit. Nämä perheet pelkäsivät tulevaisuuttaan ja päättivät reagoida. Krimillä ihmiset järjestivät kansanäänestyksen."

Второе, и это чрезвычайно важная вещь, об этом никто не говорит, я хочу обратить на это внимание. Что произошло в Крыму? Во-первых, в Киеве произошёл антигосударственный переворот. Кто бы что ни говорил, но, на мой взгляд, это очевидная вещь – [произошёл] вооружённый захват власти. Люди во многих регионах страны порадовались этому, не понимая, к чему это приведёт, а в некоторых регионах испугались, что к власти приходят люди крайних взглядов, националисты, правых, в том числе неонацистских, убеждений. Испугались за свою будущность, за свои семьи и соответствующим образом начали на это реагировать. В Крыму люди провели референдум.

Lopuksi

Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhe ja hänen antamansa vastaukset vaikuttavat harvinaisen seikkaperäisiltä, tasapainoisilta ja tasapainottavilta USA:n ja sen suoranaisten satelliitin asemaan joutuneiden päättäjien esittämiin toimiin ja sanoihin verrattuna. Tuntuu varsin erikoiselta ja ikävältä, että Yleisradio ennätti otsikoimaan Putinin puhetta koko Venäjän historian ankarimmaksi puheeksi. Oliko otsikointi Jessikka Aron vai Yleisradion, jää epäselväksi. Ehkä otsikointi tuli Lännen lainana Suomen valtiolliselle kanavalle? 

Suomelle olisi suuri etuoikeus etsiä hyötyä maailman moninapaistumisesta ja USA:n hegemonian sortumisesta globaalien trendien vääjäämättömän kehityksen mukaisesti. Suomen hyötyä lisää läheisyys Venäjästä ja Euraasian Unionista. Suomen strateginen etu olisi tukea niitä globaaleja prosesseja, jotka edistävät ja vauhdittavat USA:n hegemonian purkautumista. Tämä olisi kansantalouksille, kansalaisvapauksien ja maailman rauhan kannalta suomalaisille erityisen myönteinen globaalin trendin realisoituminen.

Itsenäisenä työttömänä vähäosaisena suomalaisena koen hyvin vapauttavaksi ja avartavaksi tutustua Vladimir Putinin analyysiin maailman megatrendeistä ja ajankohtaisista kriiseistä. Mielenkiinnolla pistin merkille, että myös omat pienimuotoiset kokemukseni ja havaintoni ovat olleet varsin samansuuntaiset kuin Putinin huomattavasti monipuolisemmat ja suurempaan tuntemukseen perustuvat arviot tilanteen luonteesta.
[1] Президента России пресс-службы: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 2014 года, 19:00  Сочи. http://www.kremlin.ru/news/46860


[2] The Presidential Press and Information OfficeMeeting of the Valdai International Discussion Club. October 24, 2014, 19:00  Sochi http://eng.kremlin.ru/news/23137


Kirjoittaja on Suomessa syntynyt syntyperäinen Suomen kansalainen, itsenäinen ja riippumaton ihmisoikeusaktivisti. Tämä muutama vuosi vanha kuva on Moskovasta Euraasian Unionin Kansanrintaman perustamiskokouksesta.


Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha
Molari in Russian media: http://juhamolari.blogspot.fi/2010/01/blog-post_23.html