lauantai 17. tammikuuta 2015

Huijarit huijaavat Venäjä-pelottelun avulla informaatiosodankäynnin tilaisuudessa. Eduskunnassa 22.1.2015.

Mahdolliset huijarit kokoontuvat jälleen Eduskunnan Ulkoasiainvaliokunnan järjestämään tilaisuuteen ”Informaatiosodankäynnin sisältö ja merkitys” Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorioon torstaina 22.1.2015. Huijarit ovat huijanneet vuoden aikana erittäin intensiivisen Venäjä-pelottelun avulla. Meikäläinen suomalaismies ilmoittautui eduskunnan tapahtumaan, jotta voisi tarkkailla autenttisesti ja analyyttisesti huijareiden menettelyä.

Ulkoasiainvaliokunnan antamien ennakkotietojen mukaan informaatiosodankäynti on saanut runsaasti julkisuutta Ukrainan kriisin myötä. Pikkuparlamentin Auditoriossa järjestettävässä kuulemisessa keskustellaan informaatiosodankäynnin sisällöstä, ilmenemismuodoista ja merkityksestä osana nykyaikaista sodankäyntiä ja vaikuttamista. Tämän kuulemisen ”tavoitteena on parantaa suomalaisten toimijoiden kykyä tunnistaa informaatiovaikuttamisen eri vaiheita ja elementtejä”.

Ohjelman avauksen suorittaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana Timo Soini ja kommentteja ovat antamassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta Saara Jantunen, Ulkopoliittisesta instituutista Katri Pynnönniemi, maavoimien kapteeni Miika Sartonen, Yleisradiosta Atte Jääskeläinen, Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi, valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Markku Mantila sekä ulkoasiainministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä.

Pitkäaikaistyöttömänä suomalaismiehenä olen riippumaton itsenäinen tarkkailija, joka itsenäisesti ilmoittautui tilaisuuteen: minä tahdon tällä kertaa päästä Eduskunnan Pikkuparlamenttiin kuulemaan, miten huijarit huijaavat Venäjä-pelottelun avulla.

Muistan surullisen hyvin, että edellisellä kerralla minun ennakkoilmoitukseni otettiin toki yhtä asiallisesti vastaan, mutta vähän myöhemmin sain Amerikan tiedustelupalvelun CIA:n (NED, National Endowment for Democracy, ja USAID:n, US Agency for International Development) rahoittamaan silloiseen Venäjä-mediakonferenssiin 3.-4.12.2012 Suomen eduskuntaan porttikiellon juuri ennen tilaisuuden alkua.[2][3]

Olen informaatiosodankäynnin objekti, uhri, sikäli kuin informaatiosodankäyntiä on löydettävissä Suomessa. Ainakin iltapäivälehtien ja eduskunnan poliitikkojen keskustelujen perusteella näiden harjoittama informaatiosota on jopa järeää ja totaalista. En ole informaatiosodankäynnin asiantuntija: olen työtön mies, korkeintaan informaatiosodan uhri. 

Olen asiantuntija köyhyydessä, koska olen itse köyhä: riippumattomana Suomen kansalaisena kuuntelen, tarkkailen ja analysoin erittäin huolellisesti uhrin näkökulmasta käsin kuutta asiakokonaisuutta.  

Kaikkeen tuskin saan vastauksia, mutta ymmärrän senkin, että eduskunnan keskustelijoiden mahdollinen vaikeneminen tai värittynyt horisontti tietyistä keskeisistä teemoista julistaa myös näiden henkilöiden pyrkimyksistä. Hiljaisuus ja vaikeneminen julistavat! Ja onhan minulla psykologiset silmät myös katsella puhujien kasvoja ja eleitä, vilpittömyyttä ja vilpillisyyttä.

Pääkysymykseni on osallistumisessani: Missä määrin köyhän suomalaismiehen oikeuksia toimeentuloon ja mielipidevapauteen suojellaan eduskunnan asiantuntijakeskusteluissa.


(1) UHKA-JÄHMETTYMISKIERRE

Missä määrin ja millä tavoin avoimen kansalaisyhteiskunnan mielipidevapauden mahdolliseen rajoittamiseen sekä perustuslaillisten demokraattisten ja ihmisoikeuksiin perustuvien vapauksien, yksityisyyden suojan rikkomiseen ja ilmaisuoikeuden tukahduttamiseen [10] liittyvät poliittiset intentiot ja viranomaistoimet – kuten verkkovakoilun ja henkilötiedustelun vaatimukset – näkyvät keskustelujen asiantuntija-huijareiden agendalla?

Lokakuussa 2010 kirjoitin artikkelin ”Onko venäläistä demokratiaa?”[16], jossa totesin, että ”Venäjällä on itsekriittistä väittelyä demokratiasta. Venäjällä politiikan tutkijat kirjoittavat Venäjän historiasta ja sen ongelmista. - - -Venäjän seminaareissa ja lehdistössä ei vaieta demokratian vakavasta haasteesta: kansalaisyhteiskunnan puuttumisesta ja ihmisten taloudellisesta eriarvoisuudesta. - - - Päätoimittaja V.T. Tredjakov muistuttaa, ettei demokratia ole koskaan toiminut kansainvälisissä suhteissa, vaikka läntiset maat ilmoittavat ’taistelevan demokraattisen maailman puolesta’. Tredjakov kertoo merkillisestä kokemuksestaan, jonka hän on kollegoittensa kanssa kohdannut kansainvälisissä konferensseissa. Venäläiset kuulevat syytöksiä epädemokraattisuudesta, vaikka venäläinen osanottajajoukko edustaa monipuolisesti erilaisia näkemyksiä sekä keskenään että muiden osanottajien kanssa. – Eikö tässä ole merkit demokraattisesta vuoropuhelusta? Tredjakov ironisoi, että lännestä todistetaan yhdessä äänin, että Venäjällä ei ymmärretä demokraattista prosessia. Venäjä ei täyttäisi joidenkin laatimia tiettyjä demokratian kriteerejä”.[16 ]

Millaisen kuvan siis Suomen eduskunnan keskustelijat antavat yhtäällä Venäjän demokratiasta ja sen uhkasta suomalaiselle mielipideilmapiirille, sekä millaista ”yksiäänisyyttä” nämä suomalaiset keskustelijat ilmaisevat suomalaisen demokratian tarpeista ja luonteesta?

Suomen puolustusvoimien henkilöitä on käynyt psykologisten operaatioiden koulutusta varten MPKK:n everstiluutnantti Sirénin mukaan ”ulkomailla, lähinnä Naton järjestämillä INFOOP- ja PSYOPS-kursseilla”[7]. Hänen mukaansa erityisesti pitkittyneessä kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa vaadittaisiin ”psykologisia vastatoimia”, mihin ei pelkkä ”puolustukselliset tietoverkko-operaatiot” riitä, vaan kyse olisi myös maineeseen liittyvät toimet ja ”kansainvälinen mielikuvakamppailu”. Sirén vaati vuonna 2011 jopa ”oman kansallisen PSYOPS-keskuksen ”perustamista, joka keskittyisi ”erityisesti mielikuvakamppailuun ja vastapropagandaan”.[7] Tuota tehtävää varten keskus harjoittaisi rauhanaikanakin kohdejoukkoanalyysejä ja operointia sosiaalisessa mediassa. Sirénin mukaan PSYOPS-keskus voitaisiin perustaa Pääesikunnan tiedustelukeskuksen erikoiskurssien yhteyteen, jotta PSYOPS liittyy myös luontevasti ”henkilötiedusteluun” (Human Resource Intelligent; HUMINT). Tiedustelu ja PSYOPS kulkisivat käsi kädessä jo etukäteen sellaisia potentiaalisia uhkia varalta, joissa Suomessa saatettaisiin ehkä kokea ”poliittis-sotilaallista painostusta”. Kybersodan erityiskurssilla Torsti Sirén painotti, että ”nykyään taistellaan ihmisten mielistä. Mieli on sekä ase että kohde”.[8] Sirén korosti, että ”Suomi on joka tapauksessa jatkuvan psykologisen vaikutuksen alla. Venäjällä tästä käytetään nimitystä refleksiivinen kontrolli.  Refleksiivisessä kontrollissa pyritään jatkamaan harhaanjohtavaa tietoa ja manipuloimaan vastustajaa siten, että vastustaja ei tajua tulleensa manipuloiduksi”.[8]

Yleisesikuntaupseeri, sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen on yhdessä yleisesikuntamajuri Arto Hirvelän kanssa hahmottanut Naton viitekehyksen puitteissa ”strategista kommunikaatiota informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä” [9] Tällöin Huhtinen ja Hirvelä tarkastelevat Naton uudelleen organisoitua niin sanottuja ei-kineettisiä suorituskykyjä, joita tarvitaan siihen, että asevoimat voisivat informaationsa avulla saavuttaa ”aiheuttaman mediaspektaakkelisin mahdollisuuden”: ”Toiminnallaan asevoimat edustavat aikamme informaatioyhteiskunnalle aina merkityksen, uutisoinnin ja ylitulkintojen aluetta”. Tämä toiminta tapahtuu ”kaikilla tasoilla” ”samanaikaisesti ja rinnakkain”, toteavat upseerit.  Huhtinen ja Hirvelä näkevät strategisen kommunikaation tehtäväksi ”ristiriitaisten viestien ehkäisemisen”, mitä varten ”tarvitaan koordinaatiota ja asioiden yhdenmukaistamista”. Tuollaista toimintaa ”tarvitaan maineen ja julkisuuskuvan eheyden aikaansaamiseksi”. Uusitalon tutkimukseen liittyen Sotakorkeakoulun upseerit lausuvat, että ”kuluvan vuosituhannen ongelmana onkin yhteisöjen ja luottamuksen ylläpitäminen”. ”Kokonaisvaltaisen lähestymistavan (comprehensive approach) mukaisissa operaatioissa strateginen kommunikaatio on komentajan ja esikunnan tärkeimpiä työkaluja taistelussa mielistä ja sydämistä”. Tuossa tarkoituksessa Suomen Maanpuolustuskorkeakoulun upseerit olettavat ja edellyttävät eri toimijoiden – hallituksen, ministeriöiden, viranomaisten ja organisaatioiden – kattavaa vuorovaikutusta ja koordinointia. Kirjoittajat lähtevät liikkeelle realistiseksi kutsumastaan näkökulmasta, jonka mukaan taistelua käydään ”mielikuvista ja toisten käyttäytymisen ohjaamisesta sekä sisäisten että ulkoisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi”. Suomalaiset upseerit määrittävät, että ”strateginen kommunikaatio on kansallisten tavoitteiden edistämistä mielikuviin vaikuttamalla ja kokonaisvaltainen lähestymistapa”: ”Strategisen kommunikaation mukaisesti viestintä on toisaalta yhdenmukaista ja johdettua, luotettavaksi koettua ja uskottavaa, ymmärrettävää ja ymmärtävää (kohdeyleisön huomioivaa), sidoksissa poliittisiin ja strategisiin tavoitteisiin ja toisaalta toimenpiteitä (jokainen teko lähettää viestin)”.[9]

Onko Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan keskusteluissa havaittavissa näitä vaatimuksia ”julkisuuskuvan eheyden puolesta”, joita Torsti Sirén, Aki-Mauri Huhtinen ja Arto Hirvelä ovat aiemmin esittäneet informaatiosodan keinoina? Onko Eduskunnan keskusteluissa esillä suomalaisten sotilaiden saama informaatiosodan koulutus ja käytännöt?Staw, Sandelands ja Dutton (1981) ovat selvittäneet psykoanalyyttisestä näkökulmasta käsin, miten yhteisöllä on taipumus toimia, kun se joutuu uhkatilanteeseen tai tuntee joutuneensa uhkaan. Tällaisena uhkatilanteena voidaan pitää esimerkiksi yhteisön visioiden toteutumattomuutta ja pettymyksiä kasvutoiveissa. Uhkatilanteissa yksilöt, ryhmät ja järjestöt reagoivat usein joustamattomasti.[17] Huomiokyky kaventuu, tietoa yksinkertaistetaan, vallankäyttö ja vaikuttaminen voivat keskittyä. Coping-keinot otetaan käyttöön, stereotypiat vahvistuvat ja uhkakuvia suositaan. Poliittisen paranoian tutkimukset viittaavat vastaavalla tavalla ryhmän menettelyyn uhkatilanteissa. Onko Suomen eduskunnassa ja asiantuntijoiden keskuudessa havaittavissa turvautumista tähän Stawin, Sandelandsin ja Duttonin havaitsemaan yleiseen Uhka-jähmettymiskierteeseen, jossa niin sanotun uhan vahvistumisen tähden vaaditaan valvonnan vahvistamista ja tiedonkulun rajoittamista? Mikä on jähmettymisen puolesta annettu julkinen selitys ja mikä todellinen syy?


(2) RESURSSIEN MILITANTTI ALLOKUUTIO


Missä määrin suomalaisen yhteiskunnan miljoonan köyhän ihmisen ongelmien ja kurjuuden hoitamisesta vastuu, budjetin niukkuuden uusi allokuutio ja painopiste sekä julkinen huomio sepitetään ja siirretäänkin enemmän sen puolustukseksi, että tärkeintä kaikesta olisikin fantasiamainen trollitaistelu – internetin militarisointi ja stigmatisointi – tai jopa sotatoimitilan kaltainen valmistelu ”Venäjä-mielisten” tukahduttamiseksi? Onko demokraattinen moni-ilmeisyys muuttumassa ns. turvallisuusuhkaksi?

Missä määrin eduskunnan Pikkuparlamentin informaatiosodankäynnin keskustelu edistää pitkäaikaistyöttömän suomalaisen ihmisen työllisyyttä ja köyhän väestön toimeentulon parantumista? Onko havaittavissa militanttista uutta allokuutiota?

Edward Lucasin, Baltian valtioiden johtavien poliitikkojen sekä monien muiden nimien ohessa suoranaisia sotasuunnitelmia ja ankaria toimenpiteitä ovat esittäneet ”kotirintaman eheyden turvaamiseksi” mm. amerikkalainen vastavakoiluun erikoistunut upseeri John R. Schindler; washingtonilaisen Wikistratin projektijohtaja Nick Ottens; New Yorkin yliopiston professori ja Wikistratin analyytikko Mark Galeot; Acton instituutin vanhempi tutkija, merijalkaväen veteraani, Patrick Henry Collegen journalismin apulaisprofessori Joe Carter; RFE/RL:n toimittaja Glenn Kates; newyorkilaisessa Liberty Newsissa julkaiseva Adler Horst niin kuin myös Pavel ja Mihail Hodorkovskin palveluksessa The Institute of Modern Russia:ssa toimivat Peter Pomerantsev ja Michael Weiss.[6] Onko Suomessa havaittavissa sotatilan valmistelua informaatiosodankäynnin puitteissa?


(3) SNOWDENIN KIUSALLISET FAKTAT


Eduard Snowden [4] esitteli helmikuussa 2014 Iso-Britannian ja Amerikan NSA:n agenttien Online Covert Action -opaskirjan (“The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”), joka ohjaa maksettujen valtiollisten agenttien toimintaa sosiaalisessa mediassa niin että he toimivat trolleina tai ikään kuin tavallisina ihmisinä, jotka eivät olisi hallituksen palkkalistoilla. Lännen agentteja varten tehdyssä Online Covert Action –harjoitusmateriaalissa käytetään termejä ”ystävystyä”, ”soluttautua”, ”matkia” (mask/mimic), ”häiritä”, ”luoda kognitiivista stressiä”, ”käyttää petosta”, ”pilata liiketoimintasuhteet” ja ”julkaista negatiivisia tietoja soveltuvilla foorumeilla”. Iso-Britannian ja USA:n hallitusten tavoitteena on, että heidän palkatut agentit toimivat tällä ilkeällä tavallaan blogien kirjoittajina, aktivisteina, toimittajina tai sosiaalisten tapahtumien järjestäjinä. He toimivat palkattuina trolleina (”trolls”) foorumeiden keskusteluketjuissa. Missä määrin keskustelijat vaikenevat tai analysoivat toistaiseksi ainoan kovan faktan, Snowdenin paljastaman läntisen informaatiosodan uhkaa suomalaisessa mediassa ja sosiaalisessa internetissä? Häiritseekö Snowdenin faktat lainkaan keskustelijoita?(4) USA-LINKIT

Missä määrin Suomen maanpuolustuskorkeakoulun, Aleksanteri-instituutin ja Ulkopoliittisen instituutin yhteistyö ja ohjelma Naton, Amerikan Yhdysvaltojen sekä läntisten tiedustelupalvelujen yms. kanssa informaatiosodankäynnissä tulee ilmi Suomen suvereniteettia uhkaavana toimintana?[12]  

Murmanskin poliisipiirin sisäministeriön ex-päällikkö Ruslan Ustrahanov ((Руслан Устраханов) on tunnustanut oman kokemuksensa avulla, miten Suomessa Amerikan Yhdysvaltojen suurlähetystön CIA-agentit rekrytoivat hänet informaatiosotaan tiettyjä suomalaisia henkilöitä vastaan.[5]

Missä määrin Suomen eduskunnan asiantuntijat analysoivat ja ilmoittavat paheksuntansa Amerikan Yhdysvaltojen suurlähetystön militaariselle hyökkäykselle Suomen kansalaisia vastaan?

Näyttäisi siltä, että Suomen ja USA:n veroviranomaisten välisen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sopimuksen nimissä Suomen pankkien avulla harjoitetaan myös sellaistahenkilötiedustelua (human intelligence, HUMINT), joka on tuskin lakien, tietosuojan ja ihmisoikeuksien mukaista.[20] Osoittavatko Suomen eduskunnan keskustelijat huolensa Amerikan Yhdysvaltojen harjoittamaan informaatiosotaan, jota pankkijärjestelmän henkilötiedustelun avulla se harjoittaa Suomen maaperällä? Keskiviikkona 10.12.2014 sain kuulla kahdelta Suomen kansalaiselta, joilla on myös Venäjän kansalaisuus, että Nordea tiedusteli aivan suoraan näiden Suomessa asuvien Venäjän kansalaisten poliittisia vakaumuksia. Veroviranomaisille ei mitenkään pitäisi kuulua henkilön poliittiset näkemykset Venäjältä. Abdullah Tammi kertoi 11.12.2014, että lokakuun alussa 2014 pankki olisi kysynyt häneltä, ”onko hän matkustanut Venäjällä” ja ”onko hänellä Venäjällä pankkitilejä” sen ohessa että kysyttiin Amerikan veroviranomaisen tarpeisiin kysymykset. Osuuspankin pankkivirkailija kysyi minulta perjantaina 5.9.2014 kello 10:15 [7] tarkasti silmiini katsoen: ”Oletko toiminut vieraan vallan sotilastehtävissä viimeisen vuoden aikana? Tai oletko toiminut vieraan valtion muissa tehtävissä viimeisen vuoden aikana?”. Vastasin rehellisesti ”En ole”. Niin minä olisin vastannut myös, jos olisin toiminut vieraan vallan tehtävissä. Asiahan ei kuulu mitenkään Amerikan Yhdysvaltojen veroviranomaisille. Asia ei kuulu edes Suomen viranomaisille. Jos olisin työskennellyt vieraan valtion palveluksissa, olisin tietysti sikäläisten lakien mukaisesti joutunut maksamaan veroni tuolle vieraalle valtiolle. Facebookissa käy ilmi, että myös esimerkiksi muuan Timur sai vastattavakseen Osuuspankissa, että "onko hänellä poliittisesti vaikutusvaltaisia sukulaisia tai kavereita Venäjällä". Poliittista tiedustelua on harjoitettu selvästikin pankkien kyselyissä. Muuan Paula sai vastattavakseen pankissa: Poliittinen kanta, työskentely / etuuksien saaminen ulkomailta, yhteydet ulkomaisiin rikollisjärjestöihin jne.


(5) VIRO USA:N AGENTTINA SUOMEA VASTAAN


Missä määrin keskustelijat tuovat ilmi Amerikan Yhdysvaltojen agenttina toimivien Viron valtiollisten toimijoiden roolin ja toistaiseksi visusti salassa pidetyt tapaamiset Suomen suojelupoliisin (SUPO) ja suomalaisten mielipidevaikuttajien, kuten journalistien, kouluttamisessa ja ohjaamisessa suomalaisen mielipidemuodostuksen korruptoimiseksi ja militarisoimiseksi?[18][19]

Virossa vastavakoilua ja ”ääriliikkeitä” tutkinut Kapon virkailija Aleksei Dressen pidätettiin epäiltynä luottamuksellisen aineiston välittämisestä ja tutkimusmenetelmien paljastamisesta Venäjän tiedustelupalvelulle. Pidätys tapahtui Tallinnassa lentokentällä keskiviikkona illalla 22. helmikuuta, kun Aleksei oli vaimonsa Victorian kanssa lähdössä Moskovaan. Aleksei Dressen tarkkaili ns. ääriliikkeitä. Tuollaisiksi liikkeiksi on määritelty Kapon vuosikirjassa Virossa toimivat antifasistit, ns. Yövartio-liike. Dressen oli työskennellyt jo aiemmin mielenkiintoisessa tehtävässä Herman Simmin kanssa: vuonna 1999 he työskentelivät strategisten tuotteitten vienti- ja tuontikomissiossa, jota johti silloinen ulkoministeri Toomas Henrik Ilves. Olisiko komission vuosilta sellaista kerrottavaa, mitä Toomas Hendrik Ilves ei tahtoisi julkisuuteen? Vai oliko syynä todella se, että Dressen päätti paljastaa Kapon urkintamenetelmiä venäläisten lähimmäistensä suojelemiseksi Virossa harjoitetulta järjestelmällisestä vainolta?[19]  Onko Suomen eduskunnassa havaittavissa urkintamenetelmiä kohtaan vaatimuksia virolaisten neuvonantajien ja mallien mukaisesti?

Kesäkuussa 2009 Viron presidentti, Radio Free Europen entinen työntekijä, Amerikan (ex-)kansalainen Toomas Hendrik Ilves tapasi Valkoisessa talossa Amerikan turvallisuusneuvoston neuvonantajan James Jonesin, NATO-joukkojen entisen komentajan. Nämä keskustelivat ”kyberturvallisuudesta” (cyber security), mutta Suomen silloinen puolustusministeri määritteli keskustelun luonteen rehellisemmin ”kyber sodankäynniksi” (cyber warfare). Ilves kiitti Yhdysvaltoja avusta perustaa NATO Cooperative Cyber Defence Center Tallinnaan. Mainitun keskuksen perustamismyytti toistaa tarinaa venäläisten kyberhyökkäyksestä. Viron poliittisen eliitin identiteetti rakentuu uhkasta, jonka torjuntaa varten tarvitaan Naton rahoitusta ja yhteistyötä.[19]

10. – 12. helmikuuta 2011 satakunta tutkijaa, virkamiestä ja toimittajaa kokoontui Narva-Jõesuun pikkukaupunkiin Viron hallituksen kutsusta. Paikalle oli saapunut Viron presidentti Ilves, puolustusministeri Jaak Aaviksoo ja puolustusvoimain komentajakin. Heidän huolena oli psykologinen sodankäynti, media ja informaatiouhkat. Kokouksessa ennakoitiin sataprosenttisen varmasti kyberkonfliktia Naton ja Naton ulkopuolisen maan välillä vuoteen 2016 mennessä. Kokouksen keskustelujen aiheena olivat myös suomalaiset antifasistit ja heidän suhteensa Viroon. Tämän suuntainen aihepiiri kuului myös Aleksei Dressenin osaamisen piiriin. Edward Lucas, Jukka Rislakki, Imbi Paju ja muut aateveljet viihtyivät kokouksen maailmassa, jonka mukaisesti nämä sittemmin levittävät maailmalle viestiä pienen Viron uhkaavasta maantieteellisestä sijainnista.[19] Missä määrin Suomen eduskunnan informaatiosodankäynnin keskusteluissa paheksutaan Viron virkamiesten ja poliitikkojen sekaantumista suomalaisten kansalaisvapauksiin ja oikeuksiin?


(6) VENÄLÄISET IMMIGRANTIT


Kuva suomalaisesta informaatiosodasta
Torstaina 25.9.2014 Iltalehden suuri lööppi jokaisella suomalaisella kioskilla, ruokakaupan jonossa ja bensa-asemalla suorastaan huusi, että Venäjä ja venäläiset uhkaisivat Suomea.[14](15][12] Jutussa väitetään, että Venäjä keräisi uhrikertomuksia Suomessa asuvilta venäläisiltä. Niin Suomi-kuva muuttuisi negatiiviseksi. tarinoissa kuvataan  venäläiset immigrantit uhkiksi, jopa turvallisuuspoliittisiksi uhkiksi, mikäli nämä venäläiset eivät vaikene Suomessa kohtaamistaan ongelmista, vaan puhuvat niistä avoimesti. Iltalehden ja Hanna Smithin sekä aiemmin Timo Vihavaisen [11] sekä muiden esittämät uhkakuvailut venäläisvähemmistön oikeuksien puhumisesta noudattavat valitettavasti aatteellisesti  Virossa tunnettua turvallisuuspalvelun menettelyä.


On ollut hyvin absurdia, että Suomessa on ollut helpompi levittää Nato-myynninedistämistarinoita Iltalehdessä ja muissa medioissa, kuin puhua ihmisoikeusloukkauksista Baltian alueella ja nähdä nuo loukkaukset varottaviksi ongelmiksi Suomen kehityksestä, jossa kansalaisvapauksia ja –oikeuksia johdonmukaisesti tahdotaan tukahduttaa. Viro on yksi niistä valtioista, joissa yritetään kaikin voimin tukahduttaa ihmisoikeuksien puolustajat. Nämä ihmiset joutuvat jopa vakavaan vaaraan, jos he puhuvat kohteluistaan. Suomessa ovat vaatimukset voimistuneet tuollaisen huonon kehityksen puolesta. Missä määrin Suomen eduskunnan tilaisuus informaatiosodankäynnistä vahvistaa Suomen kansalaisten ja maahanmuuttajien perusoikeuksien toteutumista ja syrjimättömyyttä mielipiteistä tai kansalaisuudesta huolimatta?

[1] Eduskunta. Informaatiosodankäynnin sisältö ja merkitys. https://www.lyyti.fi/reg/Informaatiosodankaynnin_sisalto_ja_merkitys_3576

[2] Amerikkalainen CIA operoi Suomen eduskunnassa: Venäjä-vihamielinen mediakonferenssi ”Vääristävät peilit” – pääpuhuja ulkoministeri Erkki Tuomioja. http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/amerikkalainen-cia-operoi-suomen.html

 

[3] ”Suomessa toimittajien Face Control” (Venäjän Federaation virallinen viikkolehti Rossiiskie Vesti 28.11.2012) http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/suomessa-toimittajien-face-control.html

 

[4] Torsti Sirénin kapina Jarmo Lindbergin ja Washingtonin suojeluksessa? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/torsti-sirenin-kapina-jarmo-lindbergin.html

 

[5] Eversti Ustrahanovin mukaan Helsingissä CIA käski hyökätä Bäckmania ja Molaria vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/eversti-ustrahanovin-mukaan-helsingissa.html

 

[6] Länsi järjestyy sotaan Venäjää, ortodoksista uskoa ja ”trolleja” vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2015/01/lansi-jarjestyy-sotaan-venajaa.html

 

[7] Torsti Sirén 2011. Psykologiset operaatiot osana informaatio-operaatioita 2030. Sivut 199-217 teoksessa: Torsti Sirén (toim.) 2011, Strateginen kommunikaatio ja informaatio-operaatiot 2030. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat N.O 7.  http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74173/Siren+-+Strateginen+kommunikaatio+ja+informaatio-operaatiot+2030+-+edit.pdf?sequence=1


[9] Arto Hirvelä ja Aki-Mauri Huhtinen 2013, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä – realismista sosiaaliseen konstruktioon. http://ojs.tsv.fi/index.php/ta/article/download/7984/6085

 

[10] Riippumaton selonteko Suomen asemasta strategisen kommunikaation ja informaatiosodan offensiivisissa toiminnoissa http://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/riippumaton-selonteko-suomen-asemasta.html

 

[11] Timo Vihavainen pelkää puhekykyistä, aktiivista venäläistä maahanmuuttajaa http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/timo-vihavainen-pelkaa-puhekykyista.html

 

[12] ”Venäjällä propaganda-operaatio Suomessa. 6 merkkiä media iskusta” (Ilta-Sanomat 8.10.2014) http://juhamolari.blogspot.fi/2014/10/venajalla-propaganda-operaatio-suomessa.html

 

[13] Propaganda Venäjän ”haamukirjoittajista” ja ”vaikuttaja-agenteista” on NATO-lobbausryhmien taktinen keino demokratian tukahduttamiseksi Suomessa http://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/propaganda-venajan-haamukirjoittajista.html

 

[14] MPKK:n Strategialaitokselta työttömäksi joutunut Torsti Sirén puolustelee maisteri Hanna Smithin epäluulokampanjaa venäläisiä vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/mpkkn-strategialaitokselta-tyottomaksi.html

 

[15] Maisteri Hanna Smith ja Iltalehti pimeissä puuhissa russofobian rakentajina http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/maisteri-hanna-smith-ja-iltalehti.html

 

[16] Onko venäläistä demokratiaa? http://www.kauppatie.com/2008/10-2008/4.pdf ja http://www.freezepage.com/1421484056BEDTTQBBMP

 

[17] Juha Molari 2009. S. 188. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/21601/qevankel.pdf?sequence=2

 

[18] USA, EU ja Suomi kiristävät mielipidekontrollia ja –valvontaa ”venäläismielisiä” vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/usa-eu-ja-suomi-kiristavat.html

 

[19] Viron poliittinen eliitti löysi taas James Bondin: Aleksei Dressen pidätettiin. http://juhamolari.blogspot.fi/2012_02_01_archive.html

 


[20] Onko tietosuojavaltuutettu arvioinut FATCA-sopimuksen nimissä harjoitettua tiedustelutoimintaa suomalaisissa pankeissa? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/onko-tietosuojavaltuutettu-arvioinut.html


KIRJOITTAJA julistaa ja tahtoo rauhaa maailmaan:


Juha Molari,  D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

Ps. Facebook-sivuani en enää päivitä