sunnuntai 27. joulukuuta 2015

Juha Molarin muutamia primäärisiä Venäjä-referenssejä

Venäjä-referenssini ovat hyvin sirpalemaisesti ja oudossa kulmassa tulleet esille suomalaisessa mediassa ja sosiaalisessa mediassa, usein jopa hyvin tietoisesti vääristetyssä tai sensuroidussa muodossa, mukaan lukien asian suhteen varsin puutteellinen Wikipedia-artikkeli.  Tosiasiallisten tietojen dokumentointia ja oikeaan perspektiiviin saattamiseksi tuon esille nyt muutamia valintoja oikeasti painoarvoltaan merkittävistä seikoista, joita ei ole riittävästi ja oikein ymmärretty.

Suomessa ei ole juuri lainkaan tullut esille liiketalouteen ja kansantalouteen liittyvät teemat, joita olen käsitellyt kuitenkin useassa sadassa julkaistussa artikkelissa, monissa tiede- ja liiketoimintaneuvotteluissa, useissa luennoissa Venäjän presidentin julkishallinnon tiedeakatemiassa sekä muutamassa julkaistussa tutkimuksessa. Myös informaatiosodan näkökulmasta on toimintaani esitelty oudosta vääristyneestä näkökulmasta käsin.

Venäjällä minua tunnetaan myös yli puolesta tuhannesta liiketaloutta, kuluttajien käyttäytymistä ja kansainvälisiä suhteita käsittelevästä lausunnosta eri venäläisissä medioissa.


BBA-opinnoissani Venäjä-horisontti


En löytänyt Venäjä-horisonttia minkään silloisen perhetaustan johdosta, koska perhetausta oli surkean tietämätön talouselämän, uskonnollisen elämän ja poliittisen elämän venäläisistä painopisteistä. Opinnot ja työt liiketalouden ja erityisesti yrittäjien parissa nosti esille Venäjä-horisontin.

Suoritin liiketalouden tradenomin tutkinnon Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa, jolloin myös erikoistumiseni oli Venäjän kauppa. Myös kansantaloustieteen ja johtamisen sekä markkinoinnin laajoissa opintokokonaisuuksissa otin case-tutkimusteni kohteeksi venäläiset yritykset tai Venäjällä toimivat suomalaiset yritykset. Case-tutkimukset tarkoittivat myös liiketalouden tunnuslukujen selvittämistä ja haastatteluja alueen toimijoille.

Liiketalouden tradenomi (BBA)-tutkimuksen jälkeen aloitin Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa informaatioteknologian tradenomin –opinnot, jossa erittäin laaja tietotekninen selvityshankkeeni keskittyi myös Venäjään: IBS:n ERP-järjestelmien toimivuus Venäjän toimintaympäristössä. Monet mainituista tutkimustöistäni sekä paljon muutakin on julkaistu mm. internetissä. Tuota selvityshanketta varten otin selvää mm. yhtä hyvin Suomesta tutkivan yrityksen ja asiakasyritysten tilinpäätöstiedot kuin suorat kontaktit partnereihin Venäjällä.


Pietarissa FINEC, 2003–2004


Vuosina 2003–2004 opiskelin Pietarin valtiollisessa finanssi- ja ekonomiyliopistossa (=FINEC) ja kävin siellä muutamat liikeneuvottelut yliopistoväen kanssa kabineteissa sekä samanaikaisesti myös osallistuin konkurssissa kaatuneen Pietarin kauppatie –lehden jälkeiseen Venäjän kauppatie –lehden rakentamiseen lehden Pietarin edustajana.  Olin näiden tehtävieni vuoksi poikkeuksellisen ”menevä” opiskelija, kuten opiskelutoverini ja opettajani muistavat tuosta ajastani.
Venäjän kauppatie –lehti, 2003-2011


Tehtäväni oli sidosryhmäverkoston rakentaminen ja neuvottelut Pietarissa, työntekijöiden rekrytointiin ja palkkaan liittyvät asiat, sanomalehden jakelun ohjaus ja valvonta Pietarissa , jossain määrin myös lehden tullaukseen liittyviä asioita, sekä taloustoimittajana ja –tutkijana sanomalehden kaikki suomenkieliset artikkelit liiketaloudesta ja muutamat venäjäkieliset artikkelit. Osallistuin myös Datsha.com –internet-lehden toimintaan.

Kesästä 2004 alkaen kevääseen 2011 saakka hoidin sanomalehden taloustoimittajana Suomen ja Venäjän välisiä suhteita sekä Venäjän kansantaloutta koskevat (kaikki) artikkelit Suomesta käsin.


Venäjän hallituksen hanke ”Hallitus ja liiketalous” Venäjän presidentin julkishallinnon tiedeakatemiassa, 2009-2013.


Vuosina 2009–2013 osallistuin henkilökohtaisten suhteiden ja verkostojen perusteella tapahtumien järjestäjänä, luennoitsijana ja tutkimusten kirjoittajana Venäjän hallituksen hankkeeseen ”Hallitus ja liiketoiminta” Luoteis-Venäjän tiedeakatemiassa СЗАГС, Venäjän Federaation presidentin alaisuudessa toimivassa Venäjän kansantalouden ja julkishallinnon tiedeakatemiassa.  Tapahtumien osajärjestäjänä sain henkilökohtaisille suhteille perustuvassa toiminnassani kumppaniksi yhteen tilaisuuteen myös Venäjän kauppatie –lehden ja lopuksi toimin myös ilman yhteyttä lehteen.  Sen lisäksi että kävin Venäjän Federaation presidentin alaisen julkishallinton tiedeakatemian johtajien kodeissa kylissä ja kävin monet kerrat akatemiassa ruokalassa ja muualla, niin helmikuussa 2010 julkaistiin kirjoittamani artikkeli, jossa haastattelin erästä yhteistyötahoani kyseissä tiedeakatemiassa.[1] 

[1] Venäjän kauppatie: Kriisissä tarvitaan hyvääjohtamista 2/2010.   

Kirjoitin tuossa artikkelissa tiedeakatemian historiasta: ”Luoteis-Venäjän julkisten palvelujen akatemia perustettiin Venäjän hallituksen päätöslauseella 16.12.1991. Vuoden 1995 presidentin asetuksella määriteltiin, että Luoteis-Venäjän julkisten palvelujen akatemia on osa Venäjän presidentin administraatiota. Tosiasiassa Akatemian historia ulottuu kauas vuoteen 1918, jolloin Pietarissa avattiin ensimmäinen 'Työläisten ja talonpoikien yliopisto', joka oli omistettu toveri Zinovjevin kunniaksi".  

Jutussa haastattelin vuonna 1998 perustetun Kriisinhallinnan ja talousjohtamisen laitoksen johtajaa, filosofian tohtori, apulaisprofessori Aleksandr Aleksandrovits Samodurovia, joka kiinnitti tutkimuksessaan huomiota siihen, että Venäjän markkinatalouden kehitys on kiinteästi yhteydessä yleiseen sosiaalistaloudelliseen prosessiin. Venäjän taloudessa on kuitenkin useita tekijöitä, joiden tähden yrityselämän mahdollisuuksista jää paljon käyttämättä. Samodurov asettaa tästä syystä tehtäväksi tutkia kriisiyrityksiä, rauhoitusongelmia ja uudelleenjärjestelyjä. Kerroin Samodurovin tutkimuksia vapaasti referoiden, että apulaisprofessori Samodurov havaitsee tutkimuksissaan, että valtion talouden kehitys on luonnollisesti yhteydessä yrityselämän kehitykseen sekä korkeateknologisen ja tieteellisen potentiaalisen hyödyntämiseen. Ongelmana on kuitenkin, ettei potentiaalia saada tehokkaasti käyttöön. Yritysten uudelleenjärjestelyissä pyritään tehostaa potentiaalin hyödyntämistä ja vähentää mahdollisia riskejä, mutta Samodurov huomauttaa uudelleenjärjestelyjen ensimmäiseksi riskiksi, ettei järjestelyissä ole päädytty oikeisiin menetelmiin. Ehkä menetelmien avulla saatu tulos on myös liian vähäinen eivätkä tulokset saavu toivotun nopeasti. Myös yrityksen johtamisessa saattaa olla merkittäviä puutteita uudelleenjärjestelyjen aikana. Resursseja ei käytetä tehokkaasti. Motivaatio jää alhaiseksi muutokselle. Muutokset voivat synnyttää myös joitakin kielteisiä sosiaalisia seurauksia. Juridiset perusteet muutokselle eivät ole riittävät.

Venäjän presidentin julkihallinnon tiedeakatemian СЗАГС:n Toisissa kansainvälisissä tieteellis-käytännöllisessä Hallitus ja liiketalous –konferenssissa esittelin pieni- ja keskisuurten yritysten menestystekijöitä Skandinaviassa sekä seikkaan liittyviä haasteita Venäjällä.[2]  Tutkimusta varten olin käynyt haastattelemassa myös mm. tutkijaa Suomen Pankissa. Tutkimukseni argumentit ja esimerkit PK-yritysten valtiollisista menestystekijöistä ja haasteita tulivat jopa identtisten esimerkkien tasolla paremmin tunnetuksi, kun Vladimir Putin kirjoitti tunnetun täysin samaa aihetta käsittelevän kirjoituksensa presidenttien vaalien alla Izvestija-lehteen. Varmasti voi olla myös ihan sattumaa, että hän esitteli samat argumentit ja nosti samat yksityiskohtaiset arjen esimerkit esille. 

[2] The Government and Middle-Size Enterprises in Finland and Sweden. Волков, В.А. \ред.\; Курзенев, В.А. \ред.\; Тарасов, Н.А. \ред.\ 2011, Государство и бизнес. Вопросы теории и практики: моделирование, менеджмент, финансы  [Текст] : [материалы II междунар Санкт-Петербург, конф., 20-21 апреля 2010 г. ]: СЗАГС, 2011. ISBN 978-5-89781-364-3.Pyöreän pöydän luentotilaisuus [3][4][5]Venäjän presidentin julkishallinnon tiedeakatemian СЗАГС:n kanssa järjestettiin 16.12.2010 Pietarissa Vasilin saarella, jossa esittelivätRajat ylittävää yhteistyötä” (“Приграничное сотрудничество: вопросы и ответы”) minun rinnallani myös Neshcheret Alexander Karlovich (Нещерет Александр Карлович . FT, СЗАГС:n professori, maailmantalous ja kansantalous), Pjatlin Vasili V. (Пятлин, Василий Викторович , FT, apulaisprofessori, erikoisaiheenaan tilastot, raha-, luottopankit, arvopaperikauppa, pankkitoimen johto, laskentatoimi ja tilintarkastus) sekä Samodurov, Alexander A. (Самодуров, Александр Александрович; FT, dosentti, kriisinhallinta, riskienhallinta. liiketoiminnan innovaatiot, rakenneuudistus) 


Pyöreän pöydän luentotilaisuuden jälkeen СЗАГС:n Akademiya-Академия -lehden kansikuvassa kuvattiin vuoden 2011 numerossa 6 kyseistä Yhteistyö-neuvottelua (сотрудничество) ja konferenssia, - ja niin minäkin pääsin Venäjän presidentin administraation valtiohallinnon tiedeakatemian lehden etukanteen.Venäjän presidentin julkishallinnon tiedeakatemian СЗАГС:n Viidennessä kansainvälisessä tieteellis-käytännöllisessä Hallitus ja liiketalous –konferenssissa esiinnyin yhteisessä sessiossa monen arvovaltaisen tiedevaikuttajan kanssa. Selvitin yrityselämää palvelevan tutkimus- ja kehitystoiminnan tehokasta integrointia maisteriopintoihin, sillä maisteriopintojen uudistaminen oli keskeinen osa Venäjän valtion käynnistämän ”Hallitus ja liiketoiminta” –hankkeen tehtäväasettelua venäläisen yhteiskunnan tiede- ja liike-elämän rakenneuudistuksen saavuttamiseksi. Luennon perusteella syntyi tutkimusartikkeli Tiedeakatemian julkaisuun.[6] 

[6] UNIVERSITY – BUSINESS PARTNERSHIP PROGRAMMERS. УНИВЕРСИТЕТ – БИЗНЕС-ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА. Государство и бизнес. Вопросы теории и практики: Материалы V Международной научно-практической конфереции. Северо-западный институт управления – филиал РАНХиГС.. Санкт-Петербург: СЗАГС, 2013. ISBN 978-5-89781-513-5.


Tuossa samassa sessiossamme esiintyi FINEC:n yleisen talousteorian professori, Euraasian Unionin parlamentaarisen yleiskokouksen lainsäädäntöasiantuntija, Kansainvälisen tiedelehden Euraasian integraatio toimituskunnan jäsen, Venäjän elinkeinoministeriön neuvottelukunnan jäsen Sergei Alekseevits Dyatlov (Сергей Алексеевич Дятлов), joka on tutkinut erityisesti kansallisten lainsäädäntöjen koordinointia EEU:n makrotalouspolitiikan kannalta. Hän käsitteli Euraasian talousunionin kysymyksiä. Sergei Dyatlov on oikeustieteiden ja kauppatieteiden tohtori, joka luennoi myös mm. Pihkovan valtiollisessa yliopistossa teologiasta ”Ortodoksisen talouden perusteet”.  Sergei Dyatlov käsittelee useissa kirjoituksissa ja luennoissaan ortodoksista uskoa. Hänen uusimmat kirjat käsittelevät Likviditeetin hallintaa, Investointijärjestelmän muutosta sekä Verkostotaloutta.

Samaan esiintyjiemme tiimiin kuului myös Venäjän presidentin valtiohallinnon tiedeakatemian СЗАГС:n oikeustieteellisen tiedekunnan professori, oikeustieteen tohtori Valentina Petrovna Esenova (Валентина Петровна Есенова),  Väitöskirjassaan hän tutki Venäjän federaation perustuslaillisen tuomioistuimen päätösten toteutumisen ongelmia. Balentina Petrovna Esenovan tutkimuskohteisiin ovat kuuluneet myös  rahoituspalvelujen kehittminen ja luototussuhteet Venäjän ja Kiinan välillä.  

Sessiossamme esiintyi Venäjän federaation humanistisen akatemian jäsen, Pietarin teollisuusjohtajien ja yrittäjien unionin johtajava asiantuntija, Vakuutusosakeyhtiön pääjohtaja, Venäjän kansallisen korruptiotutkimusinstituutin pääjohtaja, Geopoliittisen akatemian professori ja akateemikko Petr Mihailovits Kolovangin (Петр Михайлович Коловангин),

FINEC:n maailmantalouden apulaisprofessori Vladimir Borizovits Lagynov (Владимир Борисович Лагунов) käsitteli tilaisuudessamme Pietarin teollisuuden kehitysnäkymiä,

Venäjän presidentin valtiohallinnon tiedeakatemian СЗАГС:n maailman- ja kansatalouden professori, Filosofian tohtori Aleksandr Karlovits Nesheret (Александр Карлович Нещерет)  oli jo aiemmin usean kerran esiintynyt samoissa tilaisuuksissa kuin minä.

Juuri esitystäni edellä puhui FINEC:n professori, Eurooppa-instituutin koulutus- ja rekrytointijohtaja, tiedelehti ”Taloustiede ja hallinto” («Экономика и управление») päätoimittaja, kauppatieteiden tohtori Vladimir Aleksandrovits Plotnikov (Владимир Александрович Плотников), joka on toiminut yli 20 vuotta menestyksellisesti eri tehtävissä Venäjän puolustusministeriössä, valtiovarainministeriössä, Pietarin yliopistoissa ja konsulttiyrityksissä. Hänen erityisasiantuntijuus koskee taloudellista turvallisuutta, johtamista ja markkinointia. Hän on erikoistunut myös julkisiin hankintoihin, ulkoistamiseen ja uudelleen brändäykseen. 1


Venäläisiä maailmanluokan oopperatähtiä


Olen tuonut Suomeen ja järjestänyt mm. Mariinskin teatterin, Pietarin Mihailovskin oopperan ja Pietarin Filharmonian oopperalaulajien konsertteja Raaseporissa kesällä 2009 ja myös joskus muualla muulloinkin eri kokoonpanoilla.


Kesällä 2009 oopperatähtien ohjelmistossa oli mm. Dmitri Bortnjanskyn, Dobry Christovin, Pjotr Grebenschikovin, Sergei Rachmaninovin, Alexander Kosolapovin ja Alexander Borodinin säveltämää musiikkia. Laulajien kokoonpanossa oli tuolloin mukana Olga Dubonos (Ольга  Дубонос , Conductor, Soprano ) Anna Kovaleva (Анна Ковалева , Soprano ), Anna Padalko (Анна Падалко , Soprano ), Olga Girnis (Ольга Гирнис , Mezzo soprano ), Dmitri Samsonov (Дмитрий Самсонов ,Tenori ), Fedor Belyshev (Федор Белышев, Basso), Mikhail Antonov (Михаил Антонов,  Basso profundo )

Kerroin edeltäneessä kirjoittamassani ja julkaistussa lehtijutuissa, että nämä Mihailovski-teatterin (entinen Musorgskin ooppera- ja balettiteatteri; Pieni ooppera- ja balettiteatteri , jossa tämän hetken tunnetuimmat tähdet ovat kuitenkin ykköstanssijat Natalia Osipova ja Ivan Vasiljev), Venäjän akateemisen Mariinskin teatterin (Государственный aкадемический Мариинский театр) , Venäjän vanhimman sinfoniaorkesterin Pietarin Filharmoninen orkesteri («Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д.Шостаковича»), Inkerin Pyhän Marian kirkon kuoron ja muiden kuorojen solistit laulavat yhdessä ja saapuvat kesällä 2009 Suomeen. Matkan järjestäminen, matkojen rahoituksen neuvottelut ja mainostaminen sekä majoitus yms. jäivät minun vastuulleni, mutta sain silloiselta seurakuntaneuvostolta ansiokasta tukea, vaikka kanttori vastusti hanketta. Aiemmin oopperatähdet olivat kiertäneet yhdessä mm. Englannissa, Irlannissa, Skotlannissa, Tanskassa ja Sveitsissä.[7][8]

Epäluulo ja vastarinta olivat paikoin kovaa mm. seurakunnassa, vaikka myös tukijoita löytyi (lähinnä seurakunnan maallikkoaktiiveista): niin vastasin alustavasti myönteisesti saapuneeseen yhteydenottoon sähköpostilla ja sitten kävin tutustumassa oopperatähtiin Pietarissa henkilökohtaisesti uutenavuotena 2008/9. Uutenavuotena laulajien johtaja Olga Dubonos järjesti unohtumattoman hetken, kun he lauloivat yhdessä Pietarissa Nikolskin katedraalin ja Marinskin teatterin lähellä Olgan kotona yksityisesti tervetulotoivotukset ja tarjosivat samppanjat. Sillä kertaa sain kuulla Ispovedaitecja (”synnintunnustus”), Grebeistikovin Hristos voskres (”Kristus on noussut”), V pole jagoda gorela (“niityllä palaneet marjat”), Dvenadzat razboinikov (”kaksitoista rosvoa”) ja Zimuska (”talvi”). Basso profundo

Suomeen saapuneiden laulajien basso profundo Mihail Antonov on Pietarin Filharmonisen orkesterin solisti. Hän laulaa myös Pietarissa eri kirkkokuoroissa. Tshaikovski on lähellä Mihailin sydäntä. Klassisen ja kirkollisen laulun lisäksi mies taitaa opintojensa tähden rockin! Hänen vanhempansa havaitsivat poikansa lahjakkaaksi, kun tämä oli vasta kuusivuotias. Poika selvisi kovasti kilpailtuun Rimsky-Korsakovin valtiollisen konservatorioon;  Санкт-Петербургскаягосударственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, perustettu jo vuonna 1862, jonka toimintaan liittyvät mm.  Pjotr Tšaikovski ja  Dmitri Šostakovitš.  Rimsky-Korsakov on eräs parhaista laulun opintopaikoista Venäjällä, joidenkin mukaan paras kaikista.   Solistiystävät lausuivat vain vähän liioitellen, että Mihail on ennättänyt kiertää esiintymässä liki kaikissa maailman valtioissa. Mihail ei jättänyt selityksille sijaa, kun häneltä tiedustelin, mitä musiikki merkitsee hänen sielulleen: “Ei ole elämää ilman musiikkia”

Olga Girnis on metrosopraano, Mihailovski-teatterin ja  Venäjän akateemisen Mariinskin teatterin Kirovin oopperan sekä Pietarin komediateatterin solisti. Olga Girnis laulaa solistina Inkerin kirkon Pyhän Marian kirkon loisteliaassa kuorossa. Hän on laulanut jo kymmenen vuotta inkeriläisten kuorossa. Olgasta tuli laulaja seitsemän vuoden iässä. Niin kuin havaitsin, niin Olgalta sujui upeasti suomeksi ”Oi kotimaa” ja monet muut suomenkieliset laulut. Sittemmin järjestin myös Olga Girniksen hyväksi joitakin muita tapahtumia ja asui perheineen monet kerrat kodissani Helsingissä.

Anna Kovaleva on  Venäjän akateemisen Mariinskin teatterin Kirovin oopperan ja baletin oopperasolisti sekä Pietarin Filharmonisen soololaulaja. Anna on saanut koulutuksensa Pietarin konservatoriossa. Annan isoisä oli pappi Neuvostoliiton ja Stalinin aikana, minkä tähden Annalla on kovia muistoja kristittyjen elämästä. Anna isä valmistui kirkon virkaan samana vuonna 1953 kun Stalin kuoli. Nuori tyttö sai kuulla toistuvasti loukkauksia siitä, että tämä on papin tyttö. Samaran alueella toimii yhä Annan sukulaisia pappeina ja diakoneina. Anna kertoi uudenvuoden tapaamisessa, että kirkko on paras yhteisö musiikin kehittymiselle. Pietarin alueen huippuoopperoiden solistit vahvistivat yhdessä äänin, että kristillinen usko on aina lähellä Annaa. “Musiikki on todellinen maailma. Todellinen maailma ei ole vain materiaalinen. Meille musiikki on todellinen maailma”. Annan mukaan kirkkomusiikki ”ei ole vain musiikkia, vaan
myös rukousta” [8] Pietarinoopperoiden solistitähdet Suomi-kiertueelle.  Venäjän kauppatie 1/2009.


Informaatiosodan akateeminen tieteellisteoreettinen yhteistyö


Saara Jantunen on Informaatiosota-teoksessaan arvioinut minua epäasiallisesti osaksi Venäjän informaatiosotaa.[9] 

[9] Venla Rossi: 34-vuotias Saara Jantunen tutkii Puolustusvoimissa informaatiosotaa 5.7.2015. Helsingin Sanomat. 

Sotatohtori Jantuselta on jäänyt kuitenkin jopa havaitsematta kaikkein kovimmat asiaan liittyvät seikat, jos hän olisi tahtonut perustella asiaansa: esimerkiksi se, että olen Dmitri Medvedevin ja Dmitri Rogozinin rinnalla pienessä kolumnistitiimissä kirjoittanut Venäjän valtion RT-kanavalle kolumneja 2011-2012 hyvin kovista kansainvälisistä ja Venäjän valtion sisäisistä asioista. Lähimpänä työtoverina, liki päivittäisen yhteyden piirissä oli kuitenkin Venäjän silloisen puolustusministerin tytärpuoli.

Mielestäni sotatohtori Jantusen väite on ollut väärällä tavalla leimaava ja halventava, ei ainoastaan nostaen outoa merkityksetöntä aineistoa kummallisesti esille ja sivuuttaen painoarvoltaan suuremmat tapahtumat, vaan menettäessään oikean horisontin tosiasialliseen toimintaani: tutkimuksellinen yhteistyö, joka toteutui erityisesti väitöskirjaprosessin aikana. Sen jälkeen on jäänyt kiinnostus teemaa kohtaan. 

Jantuselta on jäänyt nuoren tutkijauransa tähden jopa näkemättä se, miksi Venäjän diplomaatit sulkivat lopulta ovet Särkyneet pelit –seminaarilta, kun Journalisti-liitto ja Finrosforum tahtoivat järjestää Venäjä media-seminaarin Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen ja kutsua Venäjän diplomaatteja esiintyjiksi. Minun osallistumiseni oli kuitenkin suomalaisten järjestäjien toimesta evätty, vaikka minulla oli Venäjän hallituksen virallisen lehden kirjoittama komennuskirje osallistua ja raportoida seminaarista. Kirjoitin asiasta Moskovaan Venäjän hallituksen tiedottajalle ja moitin suomalais-amerikkalaisen seminaarin yhteyttä Amerikan Yhdysvaltojen USAID:n ja NED:n rahoitukseen, kuten seminaarin rahoitus oli tosiasiallisesti, minkä jälkeen minulle ilmoitettiin vuorokautta myöhemmin Moskovasta, että Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus ei järjestä enää seminaaria eivätkä Venäjän diplomaatit osallistu seminaariin puhujina. Minun osallisuuteni informaatiosotaan aihepiirissä ei nouse kuitenkaan tällaisista tapauskohtaisista konflikteista, vaan tieteellisteoreettisesta yhteistyöstä akateemisessa maailmassa.

Sotatohtori Saara Jantunen liittyy tyypilliseen amerikkalaisen informaatiosotaan, jossa minua on leimattu epäasiallisesti. Vain pari vuotta aiemmin yhdysvaltalaisen radiokanavan Voice of American (VOA) johtaja James Brooke moitti 21.4.2012, että olisin osana RT-kanavaa Kremlin propagandasta Yhdysvaltoja vastaan.[10] 

[10] Brooke, James: Kremlin TV Channel to US: No Reset Voice of America. 21.4.2012. 

James Brooken painoarvo yhdysvaltalaisen VOA:n Venäjä-toimiston johtajana on kuitenkin huomattavasti merkittävämpi informaatiosodan kannalta kuin muuan englanninkielen opesta sotatohtoriksi väitelleen Jantusen. Epäselväksi jää, onko Jantunen itsenäisesti keksinyt ajatuksensa informaatiosodasta, vai onko hänellä sama tilaaja kuin VOA:n Brooken toiminnalla?

Murmanskin poliisipiirin sisäministeriön ex-päällikkö Ruslan Ustrahanov ((Руслан Устраханов) on tunnustanut NTV-kanavalle [13] yksinoikeudella annetussa haastattelussa kokemuksistaan ulkomailla (Skandinaviassa) asumisesta: CIA:n värväyksen alaisuudessa koetusta elämästä Skandinaviassa – ja erityisesti Suomessa. Myös Pravda-lehti kertoi 7.9.2014 samasta tapauksesta.[11] Ruslan Ustrahanovin vanhojen tarinoiden mukaan hänellä olisi ollut ongelmia FSB:n kanssa vuoden 2010 aikana, mitkä ongelmat olisivat liittyneet mm. hänen luvattomaan matkasuunnitelmaan Suomeen. 20.10.2010 Ruslan Ustrahanov haki turvapaikkaa Suomesta. Ustrahanovin ensimmäinen julkinen esiintyminen Suomessa oli helmikuussa 2011 hänen nimissään julkaistu artikkeli, jota minä itse pidin suorastaan törkeänä (riippumatta siitä, mikä hänen henkilökohtainen motiivinsa tai hänen saama spekulatiivinen ”tehtäväksianto” olisi ollut sen kirjoittamisessa).  Jo tuoreeltaan moitin artikkelia, jota venäläinen eversti kirjoittaa minua vastaan. Nyt on käynyt ilmi NTV:n haastattelussa, että eversti Ruslan Ustrahanov tapasi Helsingissä Yhdysvaltain suurlähetystön työntekijöitä, jotka ehdottivat ex-poliisin ryhtyvän ”toimittajaksi”. Hänen itsensä mukaan kaikki tekstit olivat kuitenkin valmiiksi kirjoitettu, vaan hänen piti laittaa vain allekirjoitus.  Niin hän sai rahaa, jotka olivat jo loppuneet. Ustrahanovin ensimmäinen ja melkein ainoaksi jäänyt artikkeli oli silloin aivan uudessa "Baltic Review" (Балтийское Обозрение) –lehdessä, jota toimitetaan myös venäjäksi, kummallinen juttu, jossa hän väitti Venäjän sisäministeriön ex-poliisieverstinä, että ”Johan Bäckmanilla ja Juha Molarilla olisi venäläisiä bisneksiä” (БАЛТИЙСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 3.2.2011: Российский бизнес Йохана Бекмана и Юха Молари), joihin liittyisi Venäjältä saatavat tulot. Venäjän sisäministeriön ex-eversti liitti suoranaisesti molempien suomalaisten ihmisoikeusaktivistien toiminnan FSB:n keskuksen määräyksiin: ” Kuka muutti Molarin mielen ja kuka on vastuussa Bäckmanin tieteellisestä toiminnasta Pietarissa? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat Pietarissa Liteini prospektin (FSB:n keskus) raskaissa kassakaapeissa” (Ruslan Ustrahanov 3.2.2011).[12][14]  Baltic Review on kesäkuusta 1997 ilmestynyt julkaisu, jonka päätoimittaja on Ingvar Henry Lotz. Nyt NTV-haastattelussa Ustrahanov paljastaa tämän Lotzin CIA:n agentiksi. Lehden pääkonttori on New Yorkissa. Pääkonttorin johtaja Ann Charles on toiminut myös YK:ssa USA:n diplomattina.

[11] Экс-полковник милиции: я клеветал на Россию под давлением Запада http://www.pravda.ru/news/politics/07-09-2014/1225129-kleveta-0

[12] Eversti ja herrasmies Ruslan Ustrahanov erehtyi uudessa artikkelissaan http://juhamolari.blogspot.fi/2011/02/eversti-ja-herrasmies-ruslan-ustrahanov.html

[13] Экс-полковник милиции рассказал, как клеветал на РФ под давлением Запада http://www.ntv.ru/novosti/1209180/#ixzz3CepV47Z Suhteeni informaatiosotaan ei ole propagandistinen, viestinnällinen, poliittinen eikä ammatillinen, vaan se on ollut alusta alkaen akateeminen tieteellisteoreettinen yhteistyö.  Olen ollut suhteellisen hyvässä tieteellisessä yhteistyössä informaatiosodan teemassa Venäjän ulkoministeriön diplomaattiakatemian – sittemmin hänestä tulisi Moskovan valtiollisen Lomonosovin yliopiston valtiotieteen - professori Viktor Manoilon kanssa, joka liittyi minun myös Diplomaattiakatemian julkaistussa informaatiosodan tutkimuksessa Georgian sodasta.[15][16][17][18][19] 

Minä puolestaan lausuin väitöstilaisuuden juhlapuheessani ja psykohistorian väitöskirjani johdannossa kiitokset Viktor Mainololle siitä opista, mitä tarkoittaa psykologisten mielen sisäisten prosessien ymmärtäminen informaation käsittelyn osana. Hän puolestaan muisti minua edellämainitussa julkaisussaan ja väitöskirjassaan sekä monissa muissa tutkimuksissaan ja kotisivuillaan. 

Venäläinen Wikipedia tietää kertoa myös sen venäläisessä mediassa olleen tiedon, että olin avannut Manoilon kanssa hankkeen tutkimuksellisen kirjan laatimiseksi amerikkalaisen informaatiosodan muodoista Baltian alueella. Professori Manoilo oli saanut muutamia korkea-arvoisia akateemisia tutkijoita Moskovasta, mutta minä en onnistunut saada valitettavasti Suomesta kirjoittajia ja yhteistyötahoja. Kysyin Leena Hietasen osallistumista, mutta Johan Bäckman torui hiukan asiasta kiinnostunutta Hietasta liittymästä hankkeeseen, koska Hietasella oli toinen asia kesken. Lopulta monikansallinen akateeminen hanke jäi toteutumatta. Lopulta yhteistyö Venäjän presidentin administraation informaatiosodan tieteellisen tutkimustyön kanssa päättyi väärinymmärrykseen, joka syntyi juuri edellä erästä moskovalaista tieteellistä erittäin arvovaltaista konferenssia, jossa olisin ollut ainoa ulkomainen vieras ja minulle oli varattu puheenvuoro, mutta nämä pelkäsivät minun etsivän poliittista turvapaikkaa.

[15] Манойло А.В., 2008. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ США В ВОЙНЕ ГРУЗИИ ПРОТИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ. Дипломатическая академия МИД РФ.

[16] Professori Andrei Manoilo - Elämme informaatiosotaa 11/2008. Venäjän kauppatie.  

Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАучно-технической информации ИСТИНА.  

[18] Манойло Андрей Викторович: РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАЗРЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХКОНФЛИКТОВ. Väitöskirja. Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, 2009.  


Heidi Hautala [20] [21][22][23][24][25][26] teki poliisille rikosilmoituksen (asianumero R 11/4725) minua, Johan Bäckmania ja Abdullah Tammea vastaan. Poliisi aloitti kuulustelut helmikuussa 2011. Tutkinta jatkui vain epäiltynä minua ja Bäckmania vastaan, jonka kirjoittamaa oli esitutkinta-aineiston materiaalista selvä valtaosa. Bäckmanin pyysi päästä todistajan asemaan, asiassa jossa ei enää ollut juuri rikollistakaan, mutta lopulta johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Poukka teki 28.5.2012 syyttämättäjättämispäätöksen kaikkien osalta: rikosta ei ollut tapahtunut, vaan oli ollut poliittisesti oikeutettua kritiikkiä demokratiassa. 

Hautala oli vedonnut myös yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin kanssa Venäjän duuman puhemieheen Boris Bryzloviin, Venäjän mediassa tapahtuneen kritiikkinsä vaimentamiseksi, mihin vetoomukseen Venäjän pysyvä edustaja EU:ssa Vladimir Chizhov vastasi kertoen Hautalan postin saapuneen tiedoksi.  Ulkoministeriössä lehdistötilaisuudessa ministeri Heidi Hautala moitti suorassa televisiolähetyksessä, että hänen ”arkkivihollisensa” Molari ja Bäckman ovat olleet syyllisiä, kun hän joutui mediassa pulaan ”pimeästi maksettujen” palkkojen vuoksi. Sittemmin viisi minuuttia ennen Hautalan eroilmoitusta pääministeri Jyrki Katainen kävi blogissani lukemassa, mitä olen kirjoittanut Heidi Hautalasta.

[20] Heidi Hautalan uskottavuus ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajana horjuu. Kansan Ääni, 2011, nro 1, s. 9. 


[22] Финского священника не будут преследовать за пророссийские высказывания "Эхо Петербурга". 3.7.2012. 

[23] В Финляндии не стали выдвигать обвинения против Юхи Молари, критиковавшего власть за антироссийские выступления Интерфакс. 4.7.2012.  

 [24] Бывший настоятель финского прихода обвинил министра развития в антироссийской риторике. Хейди Хаутала считает, что статьи Юха Молари осложняют ее международную деятельность Комсомольская правда.4.7.2012.  

[25] В Финляндии не стали выдвигать обвинения против Юхи Молари, критиковавшего власть за антироссийские выступления Седмица.Ru. 4.7.2012.  

[26] Heidi Hautala esitutkinta-aineisto 3.7.2012. Juha Molari.  


Koko maailman venäläisten kansojen neuvosto (Всемирный русский народный собор) eli Moskovan ja koko Venäjän patriarkan johtama ortodoksisen kirkon neuvosto vetosi 15. huhtikuuta 2011 puolestani: ”Olemme varmoja, että Juha Molari nähdään mielellään Venäjän ortodoksisen kirkon jäsenenä, joka ei koskaan flirttaile terroristien kanssa eikä pelkää heidän uhkauksiaan. Ortodoksit tarvitsevat nyt todella tällaisia rohkeita ihmisiä”.[27]

[27]  В Русской церкви предлагают финскому пастору, критиковавшему "Кавказ-Центр", перейти в православие 15.4.2011. Interfax. 

Pariisin Venäjä-kulttuurikeskus, professori Jean-Pierre Arrignon ja Venäjän kulttuurikeskuksen presidentti Irène Commeau esittivät vetoomuksen Euroopan valtioille  oikeuksieni puolesta : "Kiitos pastori Juha Molari teidän rohkeudestanne. Niin kuin Kristus, te olette niiden puolella, jotka kärsivät. Niin kuin Kristus, te olette niiden puolella, joita Kristus rakastaa Hän suojelee heitä. Niin kuin Kristus, te seisotte tuomareiden – fariseusten – edessä."[28][29]

[28] ПЕтиция парижского центра русской культуры Татьяна МАСС.  

[29] ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: ЕТИЦИЯ ПАРИЖСКОГО ЦЕНТРА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ Татьяна МАСС. 25.2.2010. Tanya Mass. 


Alexei Navalnyin amerikkalaiset rahoittajat


Venäjällä on paljon herättänyt huomiota myös kritiikkini Aleksei Navalnyin väitettyjä amerikkalaisia rahoitussuhteita vastaan.  Itse asiassa ihan viime päiviin saakka muidenkin asioiden kuvauksessa muistetaan juuri tämä asia toistaa historiastani.

Kirjoitukseni RT-kanavalla [30] oli itse asiassa paljon ennakoiva, sillä vasta vähän myöhemmin Navalnyi jäi kiinni siinä manituista asioista ja joutui vastuuseen oikeudellisesti. 

[30] Финский обозреватель Russia Today: у Навального, «Голоса» и чеченских террористов - один хозяин 3.1.2012. "Фонтанка" - петербургская интернет-газета.

Tuohon kritikkiini myös Alexei Navalnyi ärtyi ja piikitteli minua vastaan sekä Twitterissä että Facebookissa.  Myös eräät suomalaiset toimittajat liittyivät Navalnyiin tämän Facebookissa kaikenlaisin lausunnoin. Alexei Nalvanyin kannattajat hermostuivat ja kirjoittivat mm. Fontankaan [31] karmeat kuvaukset minua vastaan: "No, mitä voin sanoa? Minä näin kerran tämän Molarin. Hänellä on melkoisen vastenmielinen ulkonäkö, homssuinen, hän ei huolehdi suustansa (pahanhajuinen hengitys, ruoan jätteitä hampaiden päällä), mutta pääasia on, että hän on selvästi toisen henkilön voimakkaan vaikutuksen alainen, puhui ennalta opittuja lauseita, keskustelua ei oikeastaan ole, on selvää että hän on jonkun vallan alaisena. Tällainen on Molari. Se, että hän on ’suomalainen kolumnisti’ on erittäin hyödyllinen näytöksi, koska venäläistä ’kolumnistia’ ei kukaan kauan uskoisi." Ortodoksinen kirkko


Venäjällä sain paljon huomiota myös se, kun erosin lokakuussa 2011 luterilaisesta kirkosta ja liittyi Venäjän ortodoksiseen kirkkoon.[32][33][34] Olin jo tätä ennen keväällä 2011 välittömästi sen jälkeen, kun olin pidätetty virantoimituksesta evankelisluterilaisessa kirkossa, saanut kutsun lukea pääsiäisyönä liturgiassa pääsiäisevankeliumin.

Ortodoksiseen kirkkoon liittyminen tapahtui konfirmaatiossa, jossa sain kuulla pyhän toimituksen toimittaneelta kirkkoherralta ja Moskovasta Helsinkiin lentäneeltä sotilaspapilta, että tämä sotilaspappi toi terveiset aivan Moskovasta saakka. Kun ortodoksinen venäläinen sotilaspastori tahtoi keskustella asiasta, hänet valitettavasti karkotettiin ylenmääräisesti ”hengellistyneen” vakaumuksen äänellä luotani väitteellä, että nyt vaikenisin kokonaiseksi vuodeksi pelkkiin hengellisiin kysymyksiin enkä löytänyt häneen enää yhteyttä, vaikka etsin konfirmaation jälkeen. 

[32] Juha Molari erosi kirkosta. Kotimaa, 28.10.2011. 
[33] I chose the Russian Church. RT Russia Today, 27.10.2011. 
[34] Финский священник, выступавший против "Кавказ-Центра", принял православие. Interfax,7.11.2011


Euraasian unioni


15.10.2011 osallistuin Euraasian kansanrintaman (Евразийский народный фронт, ЕНФ) ja Venäjän-internationaalin perustamiskokoukseen Moskovassa.[35][36][37][38][39] Joulukuussa 2012 minulle oli varattu juhlaesitelmä Euraasian kansanrintaman ja Neuvostoliiton perustamisen juhlassa Moskovassa: esitelmä julkaistiin Venäjän hallituksen virallisessa lehdessä 17–23.12.2012, vaikka itse juhlaan en päässyt viettäessäni uutta vuotta Pietarissa.

Vain niukasti on ollut tiedossa akateemisesti merkittävempi monivuotinen tutkimustyöni: vuoden 2016 alussa julkaistaan yli 100 lähdeviitteen ja yli 50 sivun paksuinen tieteellinen akateeminen tutkimukseni läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan yliopisto-opiskelijoita varten osana muuta tiedejulkaisua. Mitä muuta tämän aihepiirin ja muiden teemojen johdosta on valmistumassa ja valmisteilla, jää suuremmalle yleisölle vielä toistaiseksi kertomatta.

[35] «Российские Вести»: Oпределённые круги на Западе опасаются Евразийского союза.. «Российские Вести», 17–23.12.2012. «Российские Вести».   

[36] Jarmo Mäkelä, YLE 30.11.2012 Venäjän verkossa: Kohti Euraasian liittoa 30.11.2012. YLE.   

[37] К "Интернациональной России" присоединились новые лица из Эстонии, России, Латвии и Финляндии 2012. REGNUM-Беларусь.  .

[38] Moskova valmistautuu Euraasian Liiton perustamiseen. Juha Molari ja Evgenia Hilden-Järvenperä toivovat mukaan myös Suomea 15.10.2011. Suomen antifasistinen komitea. 

[39] «Интернациональная Россия» 15.10.2011. Kreml TV - Филипп Леонтье.  


KIRJOITTAJA on kuvassa Euraasian Unionin kansanrintaman perustamiskokouksessa Moskovassa yhdessä Venäjän hallituksen virallisen lehden päätoimittajan kanssa:


Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172,  
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha